คู่มือสัมฤทธิผลฯ

        การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 63

        การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

        การประกวดรางวัลครูดีในดวงใจ

        คู่มือการประเมิน-รางวัลทรงคุณค่า-สพฐ.-OBEC-AWARDS

        คู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ รอง ผอ.สพท.

        คู่มือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

        คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯรอง-ผอ.สพท.62

        ประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี

        ประกาศการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

        ประกาศการคัดเลือกฯ 'คุรุสดุดี' ประจำปี 2564

        ประกาศรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

        ปาระกาศคัดเลือกครุภาษาไทยดีเด่น

        รางวัลคุรุสภา

        ว 19 การพัฒนาอย่างเข้ม ครูผุ้ช่วย 2561

        หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ผู้บริหารการศึกษา ว 12

        หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษา ว10

        หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ว11

        หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ว9 ลว 20 พค 64

       

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH