การจ้างชาวต่างชาติ เป็นครู

        การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

        การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการพ.ศ.2552

        แก้ไขหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ว24

        ขอกำหนดประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการเรียนการสอน

        ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ.2552

        ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ

        คุณลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังกนักงานราชการ

        แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2560

        ระเบียบพนักงานราชการ พ.ศ.2547

        หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ว19

        หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ว 20

        หลักเกณฑ์การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

        หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน กรณีปกติ ว 7796

        หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน ว24

        หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ว 9 ปี 54

        หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

        หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาพนักงานราชการ

        หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง ฯ ว 30

        หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 21

        หลักเณฑ์การโอน ฯ ว 29

        หลักเกณฑ์การพัฒนา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

        หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH