การกำหนดกรอบอัตรากำลัง บุคลากร ตามมาตรา 38 ค.(2) สพฐ. ว4010 ลว.6 ก.ค.61

        การกำหนดกรอบอัตรากำลัง บุคลากร ตามมาตรา 38 ค.(2)

        การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ ว14

        การปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ว24

        การปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง

        การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ว 21

        การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ว 25

        การเลื่อนวิทยฐานะ ว 17

        การเลื่อนวิทยฐานะ ว 21

        เกณฑ์คำนวณอัตรากำลังครูในสถานศึกษา

        ซักซ้อมแนวทางการบริหารอัตรากำลัง

        เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา

        หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง ฯ ว 30

        หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 21

        หลักเณฑ์การโอน ฯ ว 29

        หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลังครู

        หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ว 2

        หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH