กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนครู พ.ศ.2561

        กฏ ก.ค.ศ.การให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2)

        กฏ ก.ค.ศ.การให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

        การเลื่อนเงินเดือน กรณี 3 เดือน 15 วัน

        การเลื่อนเงินเดือน ว627 ลว. 28 ก.พ.62

        การให้ได้รับเงินเดือน ว9 (แต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนเดิม)

        ฐานในการคำนวณ ว5

        ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

        หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ

        หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว6

        หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว20

        หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว90

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH