นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

        แผนพัฒนาครูและบุคลากทางการศึกษาปี2564

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        งานทะเบียนประวัติ

        งานบำเหน็จความชอบฯ

        งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

        งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

        พ.ร.บ. ครู

        คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

        งานพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

        รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี-พ.ศ.2563

        รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH