นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        การบริหารวงเงิน

        ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน

        ประเมินประสิทธิภาพ บุคลากร 38 ค(2)

        ประเมินประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา

        การเกลี่ยอัตรากำลังครู

        ประเมินประสิทธิภาพศึกษานิเทศก์

        แผนพัฒนาครูและบุคลากทางการศึกษา

        รายงานการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        รายงานผลโครงการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของ ผอ.โรงเรียน

        รายงานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        งานทะเบียนประวัติ

        งานบำเหน็จความชอบฯ

        งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

        งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

        พ.ร.บ. ครู

        คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

        รายงานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี-พ.ศ.2561

        รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคลประจำปี-พ.ศ.2562

        รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561

        รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH