แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขี้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พ.ศ. 2561-2565 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2564-2565

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (สพฐ.)

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(ฉบับที่2 ปรับปรุง) ปีการศึกษา 2564 - 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH