แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขี้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (สพฐ.)

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH