วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (พ.ศ.2562-2565)

28/08/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 20 สิงหาคม 62 นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่ม รอง ผอ.สพป.อบ.3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline

21/08/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 12 สิงหาคม ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 และคณะเข้าร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร

13/08/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 เปิดการอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

06/08/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.ไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.อบ.3 เยี่ยมงานลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1

06/08/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
ประกาศผลการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี2562 ภายใต้โครงสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเตรียมสู่การเป็นพลเมือง

19/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการประเมินติดตามโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

10/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณธกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษาของ สพป.อบ.3

10/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

9/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

09/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เข้ารับสเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ. สพป.อบ.3

04/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมการพัฒนาระบบประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาประฐมวัย พ.ศ.2560

04/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 23 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O - NET ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ

04/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่22 มกราคม 2562 ประชุมกรรมการคัดเลือกคลิปวีดีโอการบริหารจัดการขยะ

04/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 16 มกราคม 2562 จัดงานวันครู ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อบ.3

04/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 10 มกราคม 2562 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล

04/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที่ 9 มกราคม 2562 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน มกราคม

04/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที8 มกราคม 2562 ประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี62 ณห้องประชุม2

04/07/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
วันที 3 มกราคม 2562 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

03/01/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
ชาวสพป.อบ.3 ต้อนรับ ดร.วีระกุล อรัญยะนาค เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 62

14/03/2562 ผู้โพสต์ นายวรุท เกษเพ็ชร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

24/06/2562 ผู้โพสต์ นายเฉลิมพล สายหอม
การอบรมการบริหารการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562

06/06/2562 ผู้โพสต์ นายเฉลิมพล สายหอม

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH