Notice: Undefined index: s_id in /home/ubongoth/domains/ubon3.go.th/public_html/mnews_all.php on line 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3
ข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3
ข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฯ
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศขายไม้สัก โดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding))
การให้เงินกู้ โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14
ประกาศรับสมัครสมาชิก ฌ.ส.อ. เป็นกรณีพิเศษ
การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ในสังกัด
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH