การให้เงินกู้ โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14
ประกาศรับสมัครสมาชิก ฌ.ส.อ. เป็นกรณีพิเศษ
การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ในสังกัด
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH