ชื่อกลุ่ม
เบอร์โทรติดต่อ
หน้าห้องผู้อำนวยการ
0885862137
กลุ่มอำนวยการ
0885862138
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0885862136
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0885911842
กลุ่มนโยบายและแผน
0885862135
กลุ่มบริหารงานบุคคล
0885862139
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
0885862135
กลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
0973421645
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
0885862140
กลุ่มกฎหมายและคดี
0885862139
หน่วยตรวจสอบภายใน
0885862137

Copyright ©2019-2022 All rights reserved | by UBON3.GO.TH