ที่
ชื่อไฟล์
โหลดเอกสาร
1
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 (ไฟล์ Powerpoint)
2
แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน พ.ศ.2562 ของ สพฐ. (ไฟล์ PDF.)
3
ใบงาน
4
หนังสือเชิญประชุม + ตารางการประชุม >>>>โหลดเอกสาร<<<<
5